Konsulting - nasze ważniejsze projekty

Analizy Ekonomiczne i Studia Wykonalności

 • Studium Wykonalności z wnioskiem dla m. Gliwice. Opracowanie Studium Wykonalności o dofinansowanie projektu w ramach Działania 2.1 ""Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska"" wraz z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie. Zadanie 1 (2016) i Zadanie 2 (2017)
 • Puszcza Zielonka - wniosek o dofinansowanie Etapu V. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w zakresie Studium Wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie wraz z kompletem załączników dla przedsięwzięcia pn. : "Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - etap V" (2017)
 • Leszno - Studium Wykonalności dla oczyszczalni w Henrykowie. Opracowanie części załączników do wniosku o dofinansowanie dla projektu "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Henrykowie - etap I i II" (2017)
 • Wniosek Aplikacyjny do Funduszu Spójności i Studium Wykonalności dla projektu „Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych – Etap 2 ” (2014-2015, dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.)
 • Wniosek Aplikacyjny do Funduszu Spójności i Studium Wykonalności dla projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap III” (2014-2015, dla Wodociągi Płockie sp. z o.o) 
 • Studium Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk - uwzględniający analizę stanu technicznego korytarza, w szczególności dróg, linii kolejowych, portów morskich, lotnisk oraz terminali multimodalnych, w kontekście wymagań Rozporządzenia 1315/2013 realizowane na zlecenie Komisji Europejskiej, DG Move; udział w Forach Korytarzowych oraz grupach roboczych; wsad do Planu Pracy na 2014; 2014;
 • Usługi Doradcze na rzecz Komisji Europejskiej przy realizacji programu „CASCADE Transport Framework” - ocena projektów transportowych zaakceptowanych przez Komisję Europejską w ramach POIŚ 2007 - 2014, obejmujących sektortransportu, w szczególności drogi, koleje, lotniska, transport miejski w Polsce, Słowenii oraz na Litwie; we współpracy z LeighFisher Ltd.; 2011-2014; w ramach kontraktu ramowego ocenionych zostało 45 dużych projektów, w tym 32 projekty drogowe, 10 kolejowych (łącznie z miejskim transportem szynowym), 1 projekt transportu miejskiego, 2 lotniska oraz terminale multimodalne; 
 • Usługi Doradcze na rzecz Komisji Europejskiej przy realizacji programu „CASCADE Transport Framework” – Opracowanie Techniczne: Wsparcie eksperckie w zakresie audytu realizacji inwestycji drogowych współfinansowanych przez KE : misja do Polski; 2012;
 • Usługi Doradcze na rzecz Komisji Europejskiej przy realizacji programu „CASCADE Transport Framework” – Opracowanie Techniczne: Analiza gotowości do realizacji projektów kolejowych w Polsce wraz z analizą możliwości wykorzystania środków dostępnych dla sektora kolejowego dla Polski w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013” w ramach kontraktu ramowego CASCADE – 2007-2013 (realizowanego dla Komisji Europejskiej); 2011-2012; 
 • Usługi Doradcze na rzecz Komisji Europejskiej przy realizacji programu „CASCADE Transport Framework” – Opracowanie Techniczne: Studium techniczne dla czterech odcinków autostrad zlokalizowanych w Polsce , sfinansowanych z Funduszu Spójności; celem była analiza jakości wykonania dróg, w tym materiałów zastosowanych do budowy z uwzględnieniem badań laboratoryjnych; 2014; 
 • Doradztwo dla pracowników Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ; 2013-2015; ważniejsze zrealizowane zadania:
 • Warsztaty dot. planowania i modelowania ruchu w sektorze kolejowym , przy udziale przedstawicieli PKP PLK S.A. oraz przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju; 
 • Opracowanie oceny skutków (kosztów i korzyści) społeczno - gospodarczych Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.);
 • Opracowanie rozdziału strategicznego (podsumowującego) do Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 r.);  Analizy opracowania nt. skumulowanego wpływu inwestycji planowanych i realizowanych w Porcie Gdynia w perspektywie programowej 2007-2015 na zasoby wodne w odniesieniu do RDW;
 • Oszacowanie średniego kosztu jednostkowego budowy drogi ekspresowej oraz modernizacji linii kolejowych (na podstawie POIŚ).
 • Analiza możliwości wsparcia ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 inwestycji z zakresu transportu intermodalnego” – zadanie w ramach wsparcia eksperckiego dla pracowników Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE w sektorze transportu (2014 r.) 
 • Wniosek Aplikacyjny do Funduszu Spójności i Studium Wykonalności  dla projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap II” (2013-2015, dla Wodociągi Płockie sp. z o.o) 
 • Doradztwo przy przygotowaniu przedsięwzięcia pn. Kanalizacja gminy Czechowice - Dziedzice do ubiegania się o dofinansowanie z Funduszu Spójności (2007, dla gminy Czechowice - Dziedzice)
 • Wniosek Aplikacyjny do Funduszu Spójności i Studium Wykonalności dla projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I” (2008-2009, dla Wodociągi Płockie sp. z o.o)
 • Aktualizacja studium wykonalności dla zadania „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka” i okolic” (2006/2007, dla Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka)
 • Analiza ekonomiczno-finansowa projektu „Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w Polsce” (122 inwestycje na terenie 10 województw, 2006, dla PKP PLK) 
 • Opracowanie mapy umożliwiającej określenie zakresu przedsięwzięcia „Kanalizacja gminy Czechowice-Dziedzice” do dofinansowania z Funduszu Spójności (2006, dla Gminy Czechowice-Dziedzice)
 • Opracowanie wstępnego studium wykonalności dla przedsięwzięcia: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji – II etap” (2006, dla NFOiGŚ) 
 • Opracowanie   wstępnego studium wykonalności dla przedsięwzięcia „Restrukturyzacja infrastruktury technicznej Gminy Małkinia Górna w zakresie gospodarki wodno-ściekowej” (2006, dla NFOŚiGW) 
 • Aktualizacja studium wykonalności dla zadania „Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych” (2006, dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.)
 • Wniosek Aplikacyjny do Funduszu Spójności i Studium Wykonalności dla projektu „Poprawa stanu gospodarki wodno – ściekowej w dzielnicach miasta Bielsko – Biała”” (2011-2014, dla Aqua S.A. w Bielsku-Białej)
 • Wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójności modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego według wymagań NFOŚiGW (2004, dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu);
 • Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności zgodnie z wymaganiami  NFOŚiGW dla Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gdańsku (dla Miasta Gdańsk oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej);
 • Studium Wykonalności zbiornika wodnego na Odrze w Raciborzu (dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu);
 • Wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójności budowy Zbiornika Przeciwpowodziowego na Odrze w Raciborzu według wymagań NFOŚiGW (2004, 2005 dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach);
 • Studium Wykonalnośc i wraz z wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności zgodnie z wymaganiami  NFOŚiGW dla Systemu Gospodarki Odpadami w Sosnowcu – realizacja zakładu unieszkodliwiania odpadów. (dla Miasta Sosnowiec oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)
 • Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności zgodnie z wymaganiami  NFOŚiGW dla Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej dla Wołomina i Kobyłki (dla Miasta Wołomin oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)
 • Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu ISPA zgodnie z wymaganiami NFOŚiGW dla kompleksowego rozwiązania gospodarki ściekowej w zlewni Oczyszczalni Ścieków – Klimzowiec dla Chorzowa i Świętochłowic. (dla Komunalnego Związku Gmin Chorzowa i Świętochłowic oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej);
 • Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności zgodnie z wymaganiami  NFOŚiGW dla Systemu Gospodarki Odpadami w Toruniu – realizacja zakładu unieszkodliwiania odpadów. (dla MPO Toruń Sp. z o. o. oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej )