Ochrona środowiska - nasze ważniejsze projekty

Doradztwo techniczne i inwestycyjne

 • Opracowanie "Koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania wojskowego terenu zamkniętego." Dla Stołecznego Zarządu Infrastruktury (2017 – 2018)
 • Dokumentacja projektowa zagospodarowania komunikacyjnego i rekreacyjnego części Parku Strzygowskiego w Bielsku-Białej. Dla Gemini Park Sp. z o.o., (2017 – 2018)
 • Opracowanie specjalistycznej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pt. "Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych w mieście Bielsko-Biała"Szczegółowe zadania obejmują inwentaryzacje i waloryzację przyrodniczą, koncepcję zagospodarowania terenu oraz pełnobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową. Dla Miasta Bielsko-Biała (2017-2018)
 • Opracowanie analizy możliwościwykorzystania ścieków i/lub wody deszczowej do ługowania kawern solnych dla GAZ SYSTEM (2016-2017)
 • Inwentaryzacja zieleni na terenie kompleksu wojskowego w Warszawie.Dla Stołecznego Zarządu Infrastruktury. (2016)
 • Wsparcie eksperckie dla pracowników Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE w sektorze transportu (procedury środowiskowe i zgodność z RDW) - ekspertyza wzorcowa pt. Konsekwencje dla projektów transportowych POIŚ wynikające z opóźnienia implementacji Dyrektywy 2000/60/WE do ustawodawstwa krajowego; analiza opracowania na temat skumulowanego wpływu inwestycji planowanych i realizowanych w Porcie Gdynia w perspektywie programowej 2007 – 2015 na zasoby wodne w odniesieniu do Ramowej Dyrektywy Wodnej; weryfikacja dokumentacji zezwalającej na realizację projektu „Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Bielawa Dolna – Horka: budowa mostu przez Nysę Łużycką oraz elektryfikacja” w części znajdującej się po stronie niemieckiej (2013-2015)
 • Wsparcie techniczne dla inicjatywy JASPERS w zakresie przeglądu dokumentacji dużych projektów infrastrukturalnych przeznaczonych do dofinansowania w ramach funduszy unijnych i weryfikacji spełnienia wymogów oceny oddziaływania na środowisko w Polsce - weryfikacja wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności i dokumentacji procedur ocen oddziaływania dla 65 projektów z sektorów ochrony środowiska, transportu, energetyki i kultury, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 (2010-2011; dla Jaspers)
 • Szybka ocena dużych projektów transportowych w Polsce – weryfikacja w zakresie wymagań procedur środowiskowych w ramach kontraktu ramowego CASCADE realizowanego dla Komisji Europejskiej (2011-2015; dla KE)
 • Doradztwo z zakresu ochrony środowiska w ramach kontraktu na Pomoc techniczną dla Jednostki realizującej Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”, współfinansowanego ze środków UE – doradztwo środowiskowe na etapie przetargu oraz realizacji robót wynikających z kontraktu, w tym przygotowywanie analiz, interpretacji oraz ekspertyz środowiskowych oraz kontrola placu budowy pod kątem spełniania wymagań decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska (2012-w toku; dla Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim)

 

Gospodarka Wodna

 • Wsparcie Kontraktu Banku Światowego dla ŚZMiUW, MZMiUW, PZMiUW (obecnie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) Wsparcie Kontraktu pn.: "Nadzór projektowo-konstrukcyjny, Zarządzanie Projektem, Pomoc Techniczna oraz Wsparcie jednostek wdrażania projektu w zakresie wdrażania Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły" - Kontrakt nr 5.2. Partner AECOM Polska Sp. z o.o. (2017 – 2020)
 • Ocena wpływu projektu pn. „Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa powodziowego Stopnia Wodnego Włocławek” na cele środowiskowe w rozumieniu art. 4.1. w związku z art. 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej (2014; dla RZGW Warszawa)
 • Wsparcie inicjatywy Jaspers w zakresie weryfikacji spełnienia wymogów oceny oddziaływania na obszary Natura 2000 dla przedsięwzięć: „Modernizacja Zbiornika Nysa – Łagodzenie skutków powodzi – Faza I” i „Modernizacja zapory we Włocławku (2011, dla Jaspers)
 • Studium wykonalności zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz na rzece Odrze oraz Wrocławskiego Węzła Wodnego wraz ze sporządzeniem raportu o oddziaływania na środowisko (2001-2004, dla Biuro Koordynacji Projektu Banku Światowego / Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Gliwicach)
 • Sporządzenie Planu Zmiany Miejsca Zamieszkania w związku z realizacją Zbiornika Przeciwpowodziowego na Odrze w Raciborzu, dokumentacji przetargowej dla realizacji projektu modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego oraz podręcznika realizacji projektu (2004 – 2005, dla Biura Koordynacji Projektu Banku Światowego we Wrocławiu).

 

Energetyka

 • Linia 400KV - doradztwo Jaktorów. Doradztwo planistyczno-strategiczne związane z ochroną środowiska, energetyką i planowaniem przestrzennym w Gminie Jaktorów. (2016)
 • Doradztwo prawno-środowiskowe oraz sporządzanie dokumentacji środowiskowych (w tym Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia, Raportów o oddziaływaniu na środowisko, Prognoz oddziaływania na środowisko projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) dla spółek realizujących projekty farm wiatrowych w województwie łódzkim, mazowieckim i wielkopolskim o łącznej maksymalnej mocy do 170 MW (2015-2016; dla OX2 sp. z o.o.)

 

Transport drogowy

 • Raport o oddziaływaniu na środowisko (3 raporty, osobno dla każdego z trzech odcinków realizacyjnych) na potrzeby przeprowadzenia powtórnej oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi S-3 Legnica – Lubawka” (2010-2014; dla Mosty Katowice Sp. z o.o.);
 • Koncepcja rozwiązań technicznych w zakresie zabezpieczeń akustycznych dla przedsięwzięć polegających na budowie drogi ekspresowej S-7 na odcinkach: granica województw mazowieckiego i świętokrzyskiego – węzeł drogowo - kolejowy w Skarżysku-Kamiennej oraz Jędrzejów – granica województw świętokrzyskiego i małopolskiego (2013; GDDKiA Oddział w Kielcach);
 • Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 relacji Iłża – Solec nad Wisłą od km 0+000 (skrzyżowanie z drogą krajową nr 9 w m. Iłża) do km 40+397 (granica gminy Solec n. Wisłą) wraz z budową dojazdu do nowego mostu na rz. Wisła i budową nowych odcinków przebiegów drogi na terenie gmin Iłża, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec n. Wisłą, powiatów lipskiego, radomskiego, województwa mazowieckiego. (2008-2011; dla MZDW w Warszawie);
 • Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) dla przedsięwzięcia pn. Wschodnia Obwodnica Warszawy w ciągu DK nr 17 na parametrach trasy ekspresowej na odcinku węzeł „Drewnica” (z węzłem) na drodze S-8 – węzeł „Zakręt” (bez węzła) na drodze nr 2” (2012-2015; dla GDDKiA Oddział w Warszawie);
 • Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w tym raport o oddziaływaniu na środowisko) pn. „Budowa autostrady A4 na odcinku od granicy z woj. małopolskim (Stara Jastrząbka) do węzła Rzeszów Wschodni (Terliczka)”(2006-2008; dla GDDKiA Oddział w Rzeszowie);
 • Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację (w tym raport o oddziaływaniu na środowisko) dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku obwodnicy Kielc” (2006-2009; dla GDDKiA Oddział w Kielcach);
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko na potrzeby przeprowadzenia powtórnej oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku: granica województw mazowieckiego /świętokrzyskiego – węzeł drogowo/kolejowy w Skarżysku Kamienna (2009-2010; dla GDDKiA Oddział w Kielcach);
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko autostrady A2 na odcinku: granica województwa łódzkiego - Warszawa (Konotopa) km 454-200 (2004’ dla GDDKiA);
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi krajowej nr 50 Grójec – Mińsk Mazowiecki, zadanie I Grójec – Góra Kalwaria (dł. 31,6 km), zadanie II Góra Kalwaria – Mińsk Mazowiecki (dł. 35,4 km) wraz z obwodnicami: Słomczyna (dł. 4,6 km), Drwalewa i Chynowa (dł. 8,3 km), Stojadeł (dł. 2,5 km) (2004-2006; dla GDDKiA Oddział w Warszawie);
 • Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację (w tym raport o oddziaływaniu na środowisko) dla przedsięwzięcia pn. Budowa obwodnicy Płocka (nowy odcinek drogi krajowej nr 60 od węzła Wyszogrodzka do Goślic (2005-2007; dla GDDKiA Oddział w Warszawie);
 • Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację (w tym raport o oddziaływaniu na środowisko) dla przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn. Budowa obwodnicy Gostynina w ciągu drogi krajowej Nr 60 (2004-2006; dla GDDKiA Oddział w Warszawie);
 • Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację (w tym raport o oddziaływaniu na środowisko) dla przedsięwzięcia pn. Budowa obwodnicy Żyrardowa w ciągu drogi krajowej Nr 50. (2004-2006; dla GDDKiA Oddział w Warszawie);
 • Studium środowiskowo-krajobrazowe budowy północno-zachodniej obwodnicy miasta Płock na odcinku od ul. Długiej w Płocku do istniejącego śladu DK Nr 62 w miejscowości Mościska (gmina Nowy Duninów) z wizualizacją III przeprawy mostowej przez Wisłę w rejonie Płocka (2006; dla Urząd Miasta Płocka);
 • Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 732 relacji Stary Gózd – Przytyk, klasa drogi G (2004-2006; dla MZDW w Warszawie);
 • Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy wsi Łapczyca w ciągu drogi krajowej Nr 4 (2007-2008; dla GDDKiA Oddział w  Krakowie);
 • Przygotowanie PFU w zakresie wymagań środowiskowych oraz pełnienie nadzoru środowiskowego na budowie z ramienia Inżyniera kontraktu dla projektu pn. „Przygotowanie i zarządzanie programem pilotażowym systemu Zaprojektuj i Zbuduj, Zamówienie nr 2, część II. Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski – Rawa Mazowiecka” (2008-2015; dla GDDKiA Oddział w Łodzi);
 • Projekt wycinki drzew i krzewów w pasie Autostrady A2 na odcinku: granica województwa łódzkiego – Warszawa (Konotopa) km 411+465,80 – 456+239,67 (2008-2009, dla GDDKiA Oddział w Warszawie);
 • Operat akustyczny wraz z koncepcją rozwiązań w zakresie zabezpieczeń akustycznych dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca” (2015, dla GDDKiA Oddział Warszawa);
 • Analiza zgodności rozwiązań Koncepcji Programowej z zapisami Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca” (2015, dla GDDKiA Oddział Warszawa);

 

Transport lotniczy

 • Doradztwo przy uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja lotniska Modlin w celu jego przystosowania do obsługi przewoźników niskokosztowych”. Doradztwo obejmowało sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko obejmującego oddziaływanie projektowanego lotniska na obszary cenne przyrodniczo w tym Natura 2000, weryfikację raportu o oddziaływaniu na środowisko w zakresie pozostałych komponentów środowiska oraz wsparcie inwestora na wszystkich etapach procedury oddziaływania na środowisko (2007-2011; dla Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp .z o.o.)
 • Analiza porealizacyjna dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Lotniska Modlin w celu jego przystosowania do obsługi przewoźników niskokosztowych” (2015; dla Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp.z o.o.)
 • Doradztwo z zakresu ochrony środowiska i procedur oceny oddziaływania na środowisko dla Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin Sp .z o.o. (2010-2016)
 • Doradztwo w zakresie ochrony środowiska dla realizacji zadania pn. Port Lotniczy Wrocław – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej. Doradztwo obejmowało m.in.: weryfikacja dokumentacji z zakresu oceny oddziaływania na środowisko i dofinansowania UE, przedstawienie założeń do dalszych działań oraz reprezentowanie Inwestora w spotkaniach z Jaspers, CUPT, GDOŚ i Ministerstwem Infrastruktury (2010; Port Lotniczy Wrocław S.A.).

 

Przeglądy środowiskowe Due Diligence

 • Due Diligence zgodności dokumentów formalno-prawnych z zakresu ochrony środowiska z obowiązującym stanem prawnym oraz realizacją ogólnej wizji w celu identyfikacji ewentualnego ryzyka związanego z naruszeniem na terenie zakładu „Stolarka Wołomin” przepisów dotyczących ochrony środowiska i/lub istniejącym rzeczywistym stanem środowiska na terenie zakładu „Stolarka Wołomin” (2006, dla Gravitas Management Sp. z o.o.)
 • Due Diligence dokumentacji rozbudowy lotniska Warszawa – Okęcie (2002-2003, dla Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze oraz Potencjalnych Kredytodawców – Banków komercyjnych).

 

Transport kolejowy

 • Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko na potrzeby przeprowadzenia powtórnej oceny oddziaływania dla odcinków linii kolejowej: Dębica - Sędziszów w km 111.500 – 133.600 i Sędziszów Małopolski - Rzeszów Zachodni w km 133,600 – 154,900 wykonane w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków-Rzeszów, etap III”. Kontrakt realizowany w formule Zaprojektuj i Zbuduj. Kontrakt obejmował m.in. prowadzenie doradztwa dla Wykonawcy robót i uczestnictwo w zakresie 15 procedur powtórnej oceny oddziaływania na środowisko (2011-2015; dla PRKiI S.A);
 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla odcinka linii kolejowej Warszawa Okęcie – Czachówek Południowy, km 11,800-38,800 . Raport został sporządzony na potrzeby przeprowadzenia powtórnej procedury oceny oddziaływania na środowisko w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedmiotowej inwestycji (2011-2015; dla PKP PLK S.A.);
 • Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (wraz z raportem o oddziaływaniu na środowisko) dla modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Warszawa Wschodnia Osobowa – Lublin – Dorohusk – Granica Państwa. Odcinek linii kolejowej o długości ok. 272 km. Procedura oddziaływania na środowisko obejmowała również sporządzenie materiałów dla oceny oddziaływań transgranicznych (2009-2012; dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.);
 • Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (wraz z raportem o oddziaływaniu na środowisko) dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek – Czerwieńsk wraz z budową łącznicy kolejowej pomorsko – Przylep omijającej stację Czerwieńsk w województwie lubuskim” (2007-2009; dla PKP Polskie Linie kolejowe S.A.);
 • Materiały do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w tym 2 raporty o oddziaływaniu na środowisko) dla przedsięwzięcia pn. „Budowa linii kolejowej Warszawa -Rzeszów przez Kolbuszową na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz – Ocice – Rzeszów” (2008-2010; dla Kolprojekt Sp. z o.o.);
 • Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (wraz z raportami o oddziaływaniu na środowisko uwzgledniającymi oddziaływanie na obszary Natura 2000) dla zadania „Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w Polsce”. Projekt obejmował ocenę 122 inwestycji na terenie 10 województw w całej Polsce (2005-2007; dla PKP Polskie Linie kolejowe S.A.);
 • Studium przyrodniczo-techniczne oraz koncepcja projektowa ochrony małych zwierząt w ramach projektu 2000/PL/16/P/PT/002 Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Mińsk Mazowiecki – Siedlce (2005; dla PKP Polskie Linie kolejowe S.A.);

 

Projekty wodno-ściekowe

 • Materiały do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w tym raport o oddziaływaniu na środowisko) dla przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka – I etap”. Inwestycja obejmowała m.in. przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Maszewie oraz przebudowę i rozbudowę innych elementów infrastruktury kanalizacyjnej (2008-2009; dla Wodociągi Płockie Sp. z o.o);
 • Materiały do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka – II etap”. Inwestycja obejmowała m.in. budowę kanalizacji sanitarnej, likwidację oczyszczalni ścieków i budowę w tych miejscach przepompowni ścieków, budowę przewodu tłocznego pod Wisłą (2009-2010; dla Wodociągi Płockie Sp. z o.o);
 • Materiały do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Uporządkowaniu gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka - Zagospodarowanie lagun osadowych oczyszczalni ścieków w Maszewie oraz przebudowa kanału odprowadzającego oczyszczone ścieki do Wisły wraz z odbudową studzienek.” (2013; dla Wodociągi Płockie Sp. z o.o.).