Sektor kolejowy - nasze ważniejsze projekty

Projektowanie

 • Dokumentacja projektowa wraz z nadzorami autorskimidla Kontraktu D&B pod nazwą: "Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych praz realizacja robót LOT-ów: C, D, E w formule "Projektuj i Buduj" w ramach projektu POIiŚ 5.1 – 10 "Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka – Radom (LOT C, D, E)". Dla Swietelsky Rail Polska Sp. z o.o. (2017 – 2021)
 • Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorami autorskimi dla PKP PLK S.A. w ramach projektu "Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odc. Będzin - Katowice - Tychy - Czechowice Dziedzice - Zebrzydowice": - LOT A na odcinku Katowice Szopienice Płd. - Katowice - Katowice Piotrowice - LOT D na odcinku Zabrzeg –Zebrzydowice – granica państwa Partner Arcadis Sp. z o.o. (2017-2019)
 • Dokumentacja projektowa w formule "Projektuj i Buduj"dla Kontraktu D&B pod nazwą: Roboty budowlane niezbędne do wykonania, celem podwyższenia prędkości rozkładowej pociągów na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Idzikowice w km: 3,500 – 80,397, w ramach projektu pn. "Modernizacja Linii Kolejowej Nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa Etap II". Dla PORR SA (2017 – 2018)
 • Dokumentacja projektowa wraz z nadzorami autorskimiw formule "Projektuj i Buduj" dla Kontraktu D&B pod nazwą: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na stacji Opoczno Południe w ramach projektu pn. "Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II". Dla PORR SA (2017 – 2018)
 • Dokumentacja projektowa na potrzeby realizacji zadania polegającego na budowie tunelu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 638 z jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn w km 19,376 linii kolejowej nr 2 oraz przebudowie układu drogowego dowiązującego do planowanego tunelu drogowego” w zakresie inwestycji PKP PLK S.A. realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami. Etap II – część wiaduktowa" (POIiŚ 5.1.-24). Konsorcjum: Mosty Katowice Sp. z o.o. (lider) oraz JPL Project Sp. z o.o. (partner). Dla PKP PLK S.A. (2017 - 2018).
 • Wykonanie prac projektowych w formule "Projektuj i Buduj"dla Kontraktu: Wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych na szlaku Opoczno Płd.-Olszamowice związanych z utworzeniem p.odg. Pilichowice w ramach projektu pn. "Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II". Dla PORR SA (2016 – 2017)
 • Opracowanie koncepcji projektowej dla Terminala Brwinów.Dokumentacji projektowej w stadium projektu koncepcyjnego dla inwestycji "Terminal Brwinów, zespół obiektów magazynowo-składowych wraz z niezbędną infrastrukturą, bocznicą i drogą dojazdową" (2016)
 • Dokumentacja wykonawcza w systemie „Projektuj i Buduj”  modernizacji linii kolejowej nr 8 Warszawa Okęcie – Radom;  stacja Warszawa Okęcie w km 11,800-15,300; oraz stacja Czachówek Południowy w km 34,300 – 38,800 linii kolejowej (dla Trakcja S.A.)
 • Dokumentacja wykonawcza w systemie „Projektuj i Buduj” modernizacji linii kolejowej nr 91 Kraków-Rzeszów; odcinek  Dębica - Sędziszów Małopolski w km 111,500 – 133,600 linii kolejowej (dla PRKiI S.A.)
 • Dokumentacja projektowa i materiały przetargowe modernizacji linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk; odcinek Pilawa – Dęblin w km 55.600 – 107.283 linii kolejowej (dla Mosty Katowice)
 • Dokumentacja wykonawcza w systemie „Projektuj i Buduj” modernizacji linii kolejowej nr 91 Kraków-Rzeszów; odcinek  Trzciana – Rzeszów Zachodni w km 143,900 – 154,900 linii kolejowej (dla PRKiI S.A.)
 • Dokumentacja wykonawcza w systemie „Projektuj i Buduj” modernizacji linii kolejowej nr 358; na odcinku Zbąszynek- Czerwieńsk wraz z budową łącznicy kolejowej Pomorsko-Przylep omijającej stację Czerwieńsk (dla PRKiI S.A.)
 • Opracowanie Studium Wykonalności i Wniosku o dofinansowanie, a także materiałów przetargowych na wyłonienie wykonawców na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach RPO woj. lubuskiego
 • Dokumentacja projektowa i materiały przetargowe modernizacji linii kolejowej nr 8 Warszawa Okęcie – Radom; odcinek Warszawa Okęcie – Czachówek Południowy w km 11,800 – 38,800 linii kolejowej (dla PKP PLK S.A.)
 • Dokumentacja projektowa dla modernizacji linii kolejowej E-65 na odcinku Gdańsk – Gdynia z Kolprojekt, BPK Poznań i BPK Łódź dla PKP PLK S.A., (finansowanie z Funduszu Spójności; 2006 - 2008)
 • Dokumentacja projektowa dla modernizacji linii kolejowej E-65 na odcinku LCS Działdowo w konsorcjum z Kolprojekt, BPK Poznań i BPK Łódź dla PKP PLK S.A., (finansowanie z Funduszu Spójności; 2006 - 2007)
 • Dokumentacja projektowa dla modernizacji linii kolejowej E-65 na odcinku Warszawa – Działdowo w konsorcjum z Kolprojekt, BPK Poznań i BPK Łódź dla PKP PLK S.A., (finansowanie z Funduszu Spójności; 2005 - 2007)
 • Przygotowanie dokumentacji przetargowej i technicznej dla wszystkich kontratów objętych projektem poprawa stanu infrastruktury kolejowej w Polsce (2004 – 2007; w realizacji, wraz z BPKiUŁ Łódź, BPK Katowice, BPK Lublin i ELEKOL Wrocław dla PKP PLK S.A., finansowanie z funduszu ISPA / Fundusz Spójności);
 • Projekt likwidacji szkód powodziowych na obwodnicy kolejowej Krakowa (2002 – 2009; w realizacji, dla PKP PLK S.A.);
 • Projekt modernizacji linii CMK, odcinek Psary – Góra Włodowska (2002 – 2003; dla PKP PLK S.A.);
 • Usuwanie skutków powodzi na linii nr 91 Kraków – Medyka. Zabezpieczenie osuwisk na szlakach Bochnia – Brzesko i Brzesko – Biadoliny (2002-2003; dla PKP PLK S.A.);
 • Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz materiałów przetargowych na dostosowanie linii kolejowej E30 na odcinkach Pieńsk – Jędrzychowice i Przedmoście Święte – Środa Śląska do umów międzynarodowych AGC/AGTC wraz z nadzorem autorskim (2000–2003; wraz z CBPBBK Kolprojekt, BPK Poznań, BPKiUŁ Łódź i BPI Polska, dla PKP PLK S.A.);

Nadzory inwestorskie

 • Nadzór nad Zadaniem Inwestycyjnym PKP PLK S.A. – "Piekiełko"Przygotowanie Materiałów przetargowych, Pomoc w przeprowadzeniu przetargu na Projektowanie oraz Nadzór nad Projektowaniem dla Zadania Inwestycyjnego "Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap I: prace przygotowawcze".
  Partner ECM Group Polska S.A. (2017 – 2020)
 • Pełnienie nadzoru autorskiego dla zamówienia pn.: "Prace na linii kolejowej nr 7, odcinek Otwock – Lublin w km 26,050-175,850"
  – Zamówienie Częściowe A – wykonanie robót modernizacji a odcinku Otwock – Pilawa
  – Zamówienie Częściowe B – wykonanie robót modernizacji na odcinku Pilawa – Dęblin.
  Partner Mosty Katowice Sp. z o.o. (2017 – 2020)
 • Nadzór nad modernizacją Węzła Poznańskiego (Inżynier Kontraktu, FIDIC), (2005 - 2007; dla PKP PLK S.A., finansowanie z funduszu ISPA / Fundusz Spójności);
 • Nadzór nad modernizacją linii kolejowej E20 (Inżynier Kontraktu, FIDIC), odcinek Rzepin – granica państwa (2002-2004; dla PKP PLK S.A., finansowanie z funduszu ISPA);

 

Strategie i analizy

 • Doradztwo techniczne w zakresie wdrożenia Paktu Uczciwości w ramach zamówienia publicznego przeprowadzonego przez PKP PLK, którego przedmiotem jest wykonanie robót wraz z projektowaniem na linii nr 1 Warszawa – Katowice na odcinku Częstochowa – Zawiercie. Dla Fundacji im. Stefana Batorego (2016-2023)
 • Studium Wykonalności obsługi komunikacją kolejową połączenia portu lotniczego im. F. Chopina (MDL „Okecie”) z systemem kolejowym Warszawy (2004; dla PKP S.A., miasta Warszawy i PP „Porty Lotnicze”);
 • Ocena ekonomiczno – finansowa i management dla projektu modernizacji linii kolejowej Warszawa – Radom – Kielce, studium wykonalności (2003; dla CBPBBK Kolprojekt);
 • Ocena ekonomiczna modernizacji stacji Gdynia Gł. Osobowa (2002; dla CBPBBK Kolprojekt);
 • Pomoc wdrożeniowa i zarządzanie siecią PKP (2000 – 2002, wspólnie z GIBB Ltd, PriceWaterhouse Coopers Holandia, CBPBBK Kolprojekt i OBET P.P. dla EBOR i PKP);
 • Studium wykonalności centrum logistycznego w Warszawie (2001; dla Spedition Trade Trans Holding - Austria);
 • Studium wykonalności koncepcji uruchomienia szybkiej kolei podmiejskiej „Mero II” na odcinku Warszawa Centrum (linia średnicowa) – Nowa Iwiczna – Piaseczno – Konstancin – Jeziorna w powiązaniu z innymi środkami komunikacji (2000; wraz z CBPBBK Kolprojekt i ADTranz dla Stron Porozumienia zawartego w Piasecznie, dotyczącego przedsięwzięcia „Metro II”);
 • Biznes-plan rozwoju rynków przewozów towarów w Przedsiębiorstwie Spedycyjnym Trade Trans (2000; dla P.S. Trade Trans);
 • Program działań na rzecz integracji systemu transportu kolejowego z systemem transportu publicznego w Warszawie i w aglomeracji warszawskiej (2000; wspólnie z BPRW i CBPBBK Kolprojekt, dla Urzędu M. St. Warszawy);
 • Studium zdalnego sterowania istniejącymi urządzeniami sterowania ruchu kolejowego na 4 liniach kolejowych (2000; wraz z CBPBBK Kolprojekt, dla PKP);
 • Studium wykonalności modernizacji i uzupełnienia układu kolejowego na terenie Polski południowej w rejonie: Kraków – Zakopane / Tarnów – Muszyna (1999-2000; dla PKP);
 • Integracja transportu kolejowego w aglomeracji katowickiej – studium wykonalności (1998 – 1999; wraz z GIBB Ltd., dla PHARE i PKP);
 • Opracowanie i weryfikacja modeli finansowych dla różnych wariantów restrukturyzacji i funkcjonowania szybkiej kolei miejskiej (SKM) oraz przewozów podmiejskich w aglomeracji Gdańsk – Gdynia (1999; wraz z GIBB Ltd., dla EBOR i Miasta Gdańska);
 • Studium wykonalności modernizacji poznańskiego węzła kolejowego na linii E20 (1993-1996; wraz z GIBB Ltd., dla PHARE);
 • Studium strategiczne dla VI korytarza transportowego Gdańsk – Warszawa – Katowice – Zebrzydowice / Zwardoń – Ostrava / Bratysława – Wiedeń – Budapeszt (1998 – 1999; wraz z GIBB Ltd., dla PHARE).