Zasady przetwarzania danych w JPL Project Sp. z o. o.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie Pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JPL Project sp. z o.o. Al. Niepodległości 58, 02-626 Warszawa.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu związanym procesem rekrutacyjnym w JPL Projekt sp. z o.o.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji procesu rekrutacyjnego chyba, że wyraził Pani/ Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach wtedy będą przechowywane przez okres 12 miesięcy.
  4. Jeżeli wyraził Pani/ Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach to w każdym czasie może Pani/Pan cofnąć taką zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: JPL Project Sp. z o.o. 02-626 Warszawa Al. Niepodległości 58 tel. 22 564 06 00
  5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dotyczących Pani/Pana bezpośrednio jest dobrowolne ale jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.
  6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.